Ładowanie...

FIRMA

  1. Spółka powstała z dniem 01.07.1997 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego - Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Spółka została zawiązana aktem notarialnym nr Rep. A 3942/97 w dniu 24.06.1997 r. oraz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w dniu 11.07.1997r. pod pozycją RHB 986 a także zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 12.09.2001 r. pod numerem KRS: 0000043037 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia.
  3. Zgodnie z aktem notarialnym Rep. Nr 8879/04 z dnia 26.11.2004 r. dokonano zmiany nazwy Spółki z Nowotarskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. Zmiana nazwy obowiązuje od 01.01.2005 roku.
  4. Spółka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: pierwszy wpis do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043037 z dnia 12.09.2001 r. w Sądzie Rejonowym Kraków - Śródmieście Wydział 12 Gospodarczy, aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043037 z dnia 18.01.2010 r. w Kra¬jowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Kraków – Śródmieście Wydział XII Gospodarczy. numer identyfikacji podatkowej NIP: 735-001-02-50 nadany przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu, numer identyfikacji Regon 490761831 nadany przez Urząd Statystyczny w Krakowie, koncesje na wytwarzanie oraz  przesyłanie i dystrybucję ciepła wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesje ważne są do 15.09.2023 r. Czas, okres działalności Spółki nie jest określony.
  5. Przedmiotem działalności Spółki, wynikającym z wpisu do rejestru sądowego jest: produkcja ciepła, dostawa energii cieplnej.
Według PKD (2007) - główny rodzaj działalności to wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - Nr 35.30.Z.


Aktualności
^