Ładowanie...

Kolejne kroki po ciepło z MPEC

Kolejne kroki by przyłączyć się do sieci MPEC

 1. Wypełnić druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej [pobierz druk wniosku]). Wniosek można także pobrać w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Powstańców Śl. 1. (sekretariat) Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki w tym dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez osobę lub podmiot wyszczególniony we wniosku oraz plan zabudowy, określający usytuowanie obiektu, z zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego.
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa lub wysłać pocztą na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.; ul. Powstańców Śl. 1; 34-400 Nowy Targ.
 3. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania ciepła, to na podstawie w/w wniosku MPEC wyda warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz propozycję umowy przyłączeniowej określającej terminy oraz zasady realizacji i finansowania inwestycji.
  Zgodnie ze standardowymi zapisami umowy, MPEC zobowiązuje się do wykonania przyłącza ciepłowniczego i zamontowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Odbiorca wnosi opłatę przyłączeniową wyliczaną na podstawie stawek zawartych w obowiązującej Taryfie dla ciepła, w oparciu o średnicę i długość przyłącza. Podpisanie umowy przyłączeniowej jest podstawą rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, dlatego też jej zawarcie powinno nastąpić z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym obu stronom przygotowanie inwestycji i realizację robót budowlanych w sezonie letnim.
 4. Dokumentację techniczną związaną z przyłączeniem opracowują:
 • Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego - MPEC,
 • Dokumentację techniczną wewnętrznych instalacji odbiorczych w przyłączanym obiekcie -Właściciel,
 • Dokumentację techniczną węzła cieplnego - strona wskazana w umowie przyłączeniowej,
 • Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dokumentacje projektowe podlegają uzgodnieniom. Przyłączany podmiot składa co najmniej 2 egz. dokumentacji do uzgodnienia (1 egz. pozostaje w archiwum MPEC).

5. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie przyłączeniowej.

6. Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru inwestycji należy zwrócić się pisemnie z wnioskiem o podpisanie umowy o dostawę ciepła.

7. Dostawa ciepła zostanie uruchomiona niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie uzgodnionym z Odbiorcą ciepła.

Aktualności
^