Ładowanie...

PRAWO I TARYFY

Podstawowe akty prawne związane z działalnością ciepłowniczą:

  • ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zmianami/,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło / Dz. U. z 2010 r. Nr 194 poz. 1291 /,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych /Dz. U. z 2007 r Nr 16 poz.92 /,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.08.2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne /Dz. U. z 2000 r. Nr 75 poz. 866 /,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła /Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 924/,
Informacje wymagane prawem

 Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przesyłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2017.

Na podstawie art. 116 ust 13 ustawy z dnia 20 luty 2015 r o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) informujemy o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci. Udział ten w 2017 roku wynosił:

  • z odnawialnych źródeł energii - 0%
  • z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
  • ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0%.
Aktualnie na mocy decyzji nr OKR-4210-29(8)/2017/699/XIV/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.z siedzibą w Nowym Targu w rozliczeniach z Odbiorcami obowiązuje Taryfa dla ciepła nr 14

 


Aktualności
^